Zwroty i reklamacje

 

Reklamacje

 • W przypadku stwierdzenia wady Produktu, zawiadomienia o wadach oraz zgłoszenia właściwych żądań można dokonać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@adecoshop.pl lub pisemnie na adres: ADECO Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim.

 • W przypadku konieczności dokonania oceny wady fizycznej Produktu, Produkt ten należy przesłać na adres wskazany w punkcie powyżej.

 • Przed nadaniem przesyłki z Produktem, o której mowa w ust. 2, Klient w miarę możliwości powinien powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr +48 793 303 306 lub mailowo na adres: sklep@adecoshop.pl o nadejściu Produktu, przy czym wcześniejsze niepoinformowanie Sprzedawcy nie będzie rodziło dla Klienta jakichkolwiek negatywnych skutków.

 • W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 należy wskazać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym zwłaszcza opisać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaj żądania oraz dane kontaktowe Klienta.

 1. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, że w ramach rękojmi za wady Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

 2. jeżeli Klientem jest Konsument, który złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, o których to uprawnieniach mowa w lit. a, zaś w odpowiedzi na to oświadczenie Sprzedawca zaproponował niezwłocznie usunięcie wady albo wymianę rzeczy, Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady;

 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

 4. zamiast żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, o których mowa w lit. a) Klient samodzielnie może domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady;

 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;

 6. jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu;

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi;

 8. roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu na stwierdzenie wady, o którym mowa w lit. g);

 9. w terminach wyżej określonych Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady;

 10. upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił;

 11. w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Klient ten traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 1. Ustosunkowanie się do zgłoszonego w ramach reklamacji żądania Klienta nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o wadzie.

 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a ustosunkowanie się do tego żądania nie nastąpi w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane przez Sprzedawcę za uzasadnione.

 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na piśmie lub na innym trwałym nośniku.

 

Formularz reklamacji

pod powyższym linkiem znajdziesz wzór Formularza reklamacji

 

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 16, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. ADECO Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim; tel. 793 306 306; adres e-mail: sklep@adecoshop.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłając go w formie elektronicznej na adres e-mail Konsumenta w wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca udostępnia wzór oświadczenia także na stronie internetowej www.adeco.shop w zakładce Zwroty i reklamacje

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której wydaje się rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

 2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 3. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

* Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży Produktu:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

Formularz odstąpienia od umowy

pod powyższym linkiem znajdziesz wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Procedura zwrotu towaru

 1. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży Produktu uważana jest za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził przyjęcie Zamówienia, Zamówienie przestaje wiązać Konsumenta.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, zwrotu Produktu należy dokonać za pośrednictwem przesyłki kurierskiej (z wykluczeniem przesyłki "za pobraniem")  na adres: ADECO Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim. Przed nadaniem przesyłki z Produktem, Konsument w miarę możliwości powinien powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr +48 793 303 306 lub mailowo na adres: sklep@adecoshop.pl o nadejściu Produktu, przy czym wcześniejsze niepoinformowanie Sprzedawcy nie będzie rodziło dla Konsumenta jakichkolwiek negatywnych skutków.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 7, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od chwili otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu.

 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży Produktu, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 


Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 299,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium