Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.adeco.shop

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Sklep www.adeco.shop, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę ADECO sp. z o.o. (dawniej ADECO sp. z o.o. sp. k.) z siedzibą w Oświęcimiu (32-000) przy ul. Unii Europejskiej 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001076564, NIP 5492451388, REGON: 380549906, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS.

 2. Sklep działa na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców.

 5. Korzystanie ze Sklepu, w tym zwłaszcza zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, wymaga uprzedniego zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.

 6. Korzystanie ze Sklepu, w tym zakładanie Konta w Sklepie, możliwe jest przy spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorcy/Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: zainstalowany system Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy, Mac - OSX Yosemite10.10 lub nowszy; Linux - 64-bitowy Ubuntu14.04, Debian 8, openSUSE 13.3, Fedora Linux 24 lub ich nowsze wersje; Procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, obsługujący SSE2.

 7. Usługobiorcy, w tym Klienci, mogą kontaktować się z Usługodawcą/Sprzedawcą bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, korzystając z poniższych danych:

 1. siedziba: Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim;

 2. adres poczty elektronicznej: sklep@adecoshop.pl

 3. numer telefonu: +48 573 569 400.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360);

 4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1781);

 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

ROZDZIAŁ II

Słownik pojęć

 

§ 2.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się definicje wykorzystywanych w jego treści następujących pojęć:

 1. Sklep - oznacza sklep internetowy działający pod domeną www.adeco.shop;

 2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument będący Regulaminem Sklepu;

 3. Sprzedawca/Usługodawca - oznacza ADECO sp. z o.o. (dawniej ADECO sp. z o.o. sp. k.), ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001076564, NIP 5492451388, REGON: 380549906, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS;

 4. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;

 5. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć albo zawarła Umowę Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

 6. Usługa elektroniczna - oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu polegającą na prowadzeniu Konta;

 7. Umowa Sprzedaży Produktu - oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

 8. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o zakupionych Produktach;

 9. Produkt - oznacza rzecz ruchomą widniejącą na stronie internetowej Sklepu, będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej www.adeco.shop umożliwiający utworzenie Konta;

 11. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej www.adeco.shop umożliwiający złożenie Zamówienia;

 12. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 13. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 14. Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

 15. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 16. Eparagon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zakładanie konta w Sklepie.

Usługa elektroniczna.

 

§ 3.

 1. Usługodawca oferuje świadczenie na rzecz Usługobiorcy usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie.

 2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Usługobiorcy dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Usługobiorcy modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji Konta, jak też śledzenie stanu realizacji Zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 3. Rejestracja Konta jest dobrowolna. Złożenie Zamówienia na Produkt nie wymaga posiadania Konta.

 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 5. Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych odbywa się bezpłatnie.

 

§ 4.

 1. W celu założenia Konta w Sklepie konieczne jest podanie wymaganych w Formularzu rejestracji danych, tj. imienia i nazwiska, adresu będącego adresem zamieszkania lub pobytu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, za pomocą którego Usługobiorca będzie logował się do Konta.

 2. Usługobiorca będący Przedsiębiorcą zamiast imienia i nazwiska podaje firmę pod jaką prowadzi działalność gospodarczą oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym zwłaszcza Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie następuje poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę, po uprzednim wypełnieniu Formularza rejestracji, w pole „Załóż konto" oraz po kliknięciu w wygenerowany w wiadomości e-mail link aktywacyjny.

 4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

§ 5.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania jedynie takich danych, które pozostają zgodne ze stanem faktycznym. Usługobiorca ma obowiązek każdorazowej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.

 3. Usługobiorcy zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych Usługobiorca może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@adecoshop.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, Usługobiorca powinien wskazać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacji lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 7.

 1. Usługobiorca może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych prowadzenia Konta poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie to należy przesłać na adres e-mail: sklep@adecoshop.pl

 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług elektronicznych poprzez wysłanie do Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji.

 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie za porozumieniem stron.

 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3 Usługodawca usunie przypisane Usługobiorcy Konto nie później niż w terminie 14 dni liczonych od chwili wygaśnięcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Informacje ogólne dotyczące Produktów i ich zamawiania

 

§ 8.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a obrót nimi pozostaje zgodny z przepisami prawa.

 3. Produkty sprzedawane są po cenie wyrażonej w złotych polskich. Ceny Produktów uwidocznione w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają należny podatek od towarów i usług.

 4. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Produktów. Koszty dostawy Produktów ustalane są w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Koszty te obciążają Klienta.

 5. Klienta wiąże cena oraz koszty dostawy widoczne w Sklepie w chwili złożenia Zamówienia na dany Produkt. Cena ta oraz koszty dostawy nie ulegną zmianie niezależnie od zmian wprowadzonych w Sklepie po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Informacje o Produkcie widniejące w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Składając Zamówienie Klient składa względem Sprzedawcy własną ofertę kupna Produktu na warunkach wynikających z opisu Produktu.

 7. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem utworzonego Konta lub poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego pod domeną www.adeco.shop

 8. W przypadku składania Zamówienia bez rejestracji Konta Klient podaje dane tożsame z danymi, o których mowa w § 4. ust. 1 i 2 Regulaminu.

 9. Jeżeli Produkt ma zostać wysłany na adres inny aniżeli adres miejsca zamieszkania lub pobytu wskazany przy rejestracji Konta, Klient zobowiązany jest do wskazania innego adresu wysyłki na etapie składania Zamówienia.

 10. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

 

ROZDZIAŁ V

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 

§ 9.

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia w jeden ze sposobów opisanych w § 8 ust. 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym zwłaszcza rodzaj zamówionego Produktu, ilość, cenę oraz koszty dostawy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia powoduje związanie Klienta złożonym przez niego Zamówieniem.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na adres Klienta wskazany przez niego przy rejestracji Konta/wypełnieniu Formularza zamówienia.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży Produktu.

 6. Każda Umowa Sprzedaży Produktu będzie potwierdzana dowodem zakupu w postaci faktury w przypadku zaznaczenia prośby o fakturę lub e-paragonu przesyłanej Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta/wypełnieniu Formularza zamówienia.

 7. Klient wyraża zgodę na otrzymanie eparagonu w przypadku nie zaznaczenia prośby o fakturę zgodnie z regulaminem sklepu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Płatności oraz realizacja Zamówienia

 

§ 10.

 1. Płatności za Produkty oraz ich dostawę przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.

 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 2. płatności online drogą elektroniczną obsługiwaną przez Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 81 1600 1462 1745 6946 3000 0001 (BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna), dane adresata: ADECO sp. z o.o. (dawniej ADECO sp. z o.o. sp. k.) 32-600 przy ul. Unii Europejskiej 40, NIP 5492451388.

 2. W tytule przelewu, o którym mowa w ust. 3 należy wpisać wygenerowany numer Zamówienia.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem usługi Płatności Shoper Klient ma możliwość dokonania płatności szybkim przelewem z wybranych polskich banków.

 

§ 11.

 1. Czas wysyłki Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Czas wysyłki podany jest każdorazowo w opisie Produktu.

 2. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka Produktów o różnych terminach wysyłki, Sprzedawcę wiąże najdłuższy z podanych terminów.

 3. Sklep realizuje Zamówienia w dni robocze. Czas wysyłki zamówienia rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku Sprzedawcy, przy czym w przypadku zaksięgowania płatności po godz. 15:00 w dzień roboczy albo w soboty, niedziele lub święta, realizacja wysyłki Zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym.

 4. Czas wysyłki Zamówienia, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmuje okres od chwili zaksięgowania płatności do momentu wysyłki Produktów. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Terminy te nie obejmują czasu dostawy Produktów.

 5. Dostawa Produktów następuje w terminach deklarowanych przez wybranego przewoźnika, tj. od 1 do 2 dni roboczych:
  • dla dostaw realizowanych przez firmę kurierską Inpost – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;
  • dla dostaw realizowanych przez firmę kurierską DHL (przesyłki paczkowe oraz wysyłki na paletach) – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Reklamacje

 

§ 12.

 1. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, zawiadomienia o wadach oraz zgłoszenia właściwych żądań można dokonać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@adecoshop.pl lub pisemnie na adres: ADECO sp. z o.o. (dawniej ADECO sp. z o.o. sp. k.), ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim.

 2. W przypadku konieczności dokonania oceny wady fizycznej Produktu, Produkt ten należy przesłać na adres wskazany w ust. 1.

 3. Przed nadaniem przesyłki z Produktem, o której mowa w ust. 2, Klient w miarę możliwości powinien powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr +48 793 303 306 lub mailowo na adres: sklep@adecoshop.pl o nadejściu Produktu, przy czym wcześniejsze niepoinformowanie Sprzedawcy nie będzie rodziło dla Klienta jakichkolwiek negatywnych skutków.

 4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 należy wskazać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym zwłaszcza opisać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaj żądania oraz dane kontaktowe Klienta.

 5. W celu ułatwienia składania reklamacji Sprzedawca udostępnia na stronie www.adeco.shop w zakładce "Zwroty i reklamacje" wzór formularza reklamacji.

 

§ 13.

 1. Sprzedawca wskazuje jednocześnie odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, w takim przypadku Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

 2. jeżeli Klientem jest Konsument, który złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, o których to uprawnieniach mowa w lit. a, zaś w odpowiedzi na to oświadczenie Sprzedawca zaproponował niezwłocznie usunięcie wady albo wymianę rzeczy, Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady;

 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

 4. zamiast żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, o których mowa w lit. a) Klient samodzielnie może domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady;

 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;

 6. jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu;

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi;

 8. roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu na stwierdzenie wady, o którym mowa w lit. g);

 9. w terminach wyżej określonych Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady;

 10. upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił;

 11. w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Klient ten traci uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 1. Ustosunkowanie się do zgłoszonego w ramach reklamacji żądania Klienta nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o wadzie.

 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a ustosunkowanie się do tego żądania nie nastąpi w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane przez Sprzedawcę za uzasadnione.

 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na piśmie lub na innym trwałym nośniku.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§ 14.

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 16, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. ADECO sp. z o.o. (dawniej ADECO sp. z o.o. sp. k.), ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim; tel. 793 306 306; adres e-mail: sklep@adecoshop.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłając go w formie elektronicznej na adres e-mail Konsumenta w wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca udostępnia wzór oświadczenia także na stronie internetowej www.adeco.shop w zakładce Zwroty i reklamacje

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której wydaje się rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

 2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 3. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

ZWROT

 1. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży Produktu uważana jest za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził przyjęcie Zamówienia, Zamówienie przestaje wiązać Konsumenta.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, zwrotu Produktu należy dokonać na adres: ADECO sp. z o.o. (dawniej ADECO sp. z o.o. sp. k.), ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim. Przed nadaniem przesyłki z Produktem, Konsument w miarę możliwości powinien powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr +48 793 303 306 lub mailowo na adres: sklep@adecoshop.pl o nadejściu Produktu, przy czym wcześniejsze niepoinformowanie Sprzedawcy nie będzie rodziło dla Konsumenta jakichkolwiek negatywnych skutków.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 7, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od chwili otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu.

 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży Produktu, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 

§ 16.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży Produktu:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Pozasądowe sposoby rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

§ 17.

 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności powiatowi (miejscy) rzecznicy praw konsumentów oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientami/Usługobiorcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji z udziałem bezstronnej osoby trzeciej będącej mediatorem, która pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności korzystania z drogi sądowej. Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego.

 3. Sprzedawca informuje także, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

 

ROZDZIAŁ X

Ochrona danych osobowych

 

§ 18.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest spółka pod firmą ADECO sp. z o.o. (dawniej ADECO sp. z o.o. sp. k.), ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001076564, NIP 5492451388, REGON: 380549906, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS.

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 1. pod numerem telefonu: +48 793 303 306,

 2. pod adresem e-mail: sklep@adecoshop.pl,

 3. listownie na adres: ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim.

 1. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 19.

 1. Każdorazowo cel, zakres, odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora, jak również okres przetwarzania wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę/Klienta na stronie internetowej Sklepu.

 2. Administrator pobiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań przez Administratora na żądanie Usługobiorcy/Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu polegających na zweryfikowaniu poprawności złożonego Zamówienia oraz możliwości jego realizacji przez Administratora – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktu oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. rozpatrywania zgłoszeń, skarg i reklamacji – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem Administratora jest dochodzenie przez niego należności;

 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości – w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Przekazanie na rzecz Administratora przez Usługobiorcę/Klienta danych osobowych inne aniżeli: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres miejsca pobytu, e-mail, nr telefonu, nr NIP, firma przedsiębiorcy jest dobrowolne, przy czym ich przetwarzanie może się odbywać wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez Usługobiorcę/Klienta. Podstawę prawną przetwarzania tego typu danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, w szczególności przez okres analizy Zamówienia złożonego przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu; w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub umowy o świadczenie usług elektronicznych dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania danej umowy, a po tym okresie, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, bądź też do momentu zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora; dane zawarte w księgach i związanych z nimi dokumentach rozliczeniowych, w tym dowodach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego; a dane uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody Klienta/Usługobiorcy przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia.

 

§ 20.

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej oraz w zakresie spraw dotyczących działalności przedsiębiorstwa Administratora, zebrane przez niego dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności:

 1. dostawcom usług IT;

 2. dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (kancelaria prawna);

 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe (biuro rachunkowe);

 4. podmiotom zajmującym się przewozem rzeczy, w szczególności firmom kurierskim.

 1. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z uzyskanymi od Administratora wytycznymi.

 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

§ 21.

 1. Każdemu Usługobiorcy/Klientowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści jego danych;

 2. prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania jego danych;

 3. prawo do przenoszenia jego danych;

 4. prawo wniesienia sprzeciwu;

 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy/Klienta jest jego zgoda, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Usługobiorca/Klient może skorzystać z uprawnień opisanych w ust. 1 przesyłając do Administratora wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w § 18. ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Poza uprawnieniami, o których mowa powyżej, Usługobiorcy/Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Usługobiorca/Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

 3. Dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 4. Korzystanie z możliwości oferowanych przez Sklep jest w pełni dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. Wobec tego niepodanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy Usługobiorcą/Klientem a Administratorem.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

 

§ 22.

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży Produktu albo umowy o świadczenie usług elektronicznych, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Spory sądowe powstałe pomiędzy Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, a Sprzedawcą/Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy. W przypadku Konsumentów właściwość Sądu ustala się na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 02.01.2020 roku.

 Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 299,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium