Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

§1.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest spółka pod firmą ADECO Sp. z o.o., ul.Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001076564, NIP 5492451388, REGON: 380549906, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 

 1. pod numerem telefonu: +48 573 596 400,
 2. pod adresem e-mail: sklep@adecoshop.pl,
 3. listownie na adres: ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim.

 

 1. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

§2.

 1. Każdorazowo cel, zakres, odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora, jak również okres przetwarzania wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę/Klienta na stronie internetowej Sklepu.
 2. Administrator pobiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 3. podjęcia działań przez Administratora na żądanie Usługobiorcy/Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu polegających na zweryfikowaniu poprawności złożonego Zamówienia oraz możliwości jego realizacji przez Administratora – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktu oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. rozpatrywania zgłoszeń, skarg i reklamacji – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem Administratora jest dochodzenie przez niego należności;
 7. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości – w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Przekazanie na rzecz Administratora przez Usługobiorcę/Klienta danych osobowych inne aniżeli: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres miejsca pobytu, e-mail, nr telefonu, nr NIP, firma przedsiębiorcy jest dobrowolne, przy czym ich przetwarzanie może się odbywać wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez Usługobiorcę/Klienta. Podstawę prawną przetwarzania tego typu danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 9. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, w szczególności przez okres analizy Zamówienia złożonego przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu; w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub umowy o świadczenie usług elektronicznych dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania danej umowy, a po tym okresie, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, bądź też do momentu zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora; dane zawarte w księgach i związanych z nimi dokumentach rozliczeniowych, w tym dowodach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego; a dane uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody Klienta/Usługobiorcy przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia.

 

§3.

Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sklep na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

 

2.

Sklep wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

3.

Sklep wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

4.

Sklep wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

przeglądarka Internet Explorer;

 

b)

przeglądarka Microsoft EDGE;

 

c)

przeglądarka Mozilla Firefox;

 

d)

przeglądarka Chrome;

 

e)

przeglądarka Safari;

 

f)

przeglądarka Opera.

 

7.

Sklep może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Sklep przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

 

8.

Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4.

 

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej oraz w zakresie spraw dotyczących działalności przedsiębiorstwa Administratora, zebrane przez niego dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności:
 2. dostawcom usług IT;
 3. dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (kancelaria prawna);
 4. podmiotom świadczącym usługi księgowe (biuro rachunkowe);
 5. podmiotom zajmującym się przewozem rzeczy, w szczególności firmom kurierskim.
 6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z uzyskanymi od Administratora wytycznymi.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

§5.

 1. Każdemu Usługobiorcy/Klientowi przysługuje:
 2. prawo dostępu do treści jego danych;
 3. prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania jego danych;
 4. prawo do przenoszenia jego danych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy/Klienta jest jego zgoda, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Usługobiorca/Klient może skorzystać z uprawnień opisanych w ust. 1 przesyłając do Administratora wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w 18. ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 8. Poza uprawnieniami, o których mowa powyżej, Usługobiorcy/Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Usługobiorca/Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 9. Dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Korzystanie z możliwości oferowanych przez Sklep jest w pełni dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. Wobec tego niepodanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy Usługobiorcą/Klientem a Administratorem.

 

 

Polityka Cookie (Cookie Policy)

Data: 05-lip-2023

 

Czym są pliki cookie?

 

Jak używamy plików cookie?

 

Rodzaje plików cookie, których używamy:
 

 

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:

Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast. Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 299,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium